Regulamin wynajmu

Dodał(a): Łukasz Małecki, 2015-09-09 11:09:11

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 215/2014
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 10.10.2014 r.


„Regulamin korzystania z przystani kajakowej wraz z zapleczem soprtowo – rekreacyjnym w Zielonejgórze.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Przystań kajakowa stanowi własność gminy i przekazana została w użytkowanie społeczności wiejskiej celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi.
2.    Za stan techniczny i wyposażenie przystani odpowiedzialny jest opiekun z którym gmina zawiera umowę-zlecenia na opiekę nad przystanią.
3.    Przystań kajakowa jest miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne.
4.    Gmina Obrzycko jest właścicielem przystani i ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:
1) remontów i modernizacji;
2) dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków;
3) ubezpieczenia obiektu w tym pomostu.

Rozdział II

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANI KAJAKOWEJ

§ 2

Odpłatnie udostępnia się przystań podmiotom na imprezy okolicznościowe w celach prywatnych i innych na podstawie umów podpisanych z Gminą Obrzycko.

§ 3

Odpłatność za korzystnie z przystani obejmuje czynsz za cały obiekt i wynosi:
-  za działalność handlową w wysokości 100,00 złotych netto plus podatek VAT, razem brutto 123,00 złote ( sklepy, bary)
- za pozostałą ( mitingi wyborcze, zabawy) w wysokości 200,00 złotych netto plus podatek VAT , razem brutto 246,00 złotych

§ 4

1.    Przystań kajakowa wynajmowana jest na pisemny wniosek złożony do Urzędu Gminy Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
2.    Wzór umowy najmu przystani stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

§ 5

Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym działanie osób, którymi się opiekuje, jeżeli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.

Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

Osoby korzystające z przystani kajakowej winny przestrzegać przepisów BHP, p. poż. oraz dotyczących porządku publicznego i stanu sanitarnego.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2014 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2014 r.