Stypendia

Dodał(a): Łukasz Małecki, 2012-08-30 14:48:19

 Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Wójt Gminy Obrzycko  informuje, że w roku szkolnym 2012/2013 uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać stypendium szkolne/socjalne.

(ważniejsze informacje) 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572  z póź. zm.);

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z póź. zm);

3. Uchwała Nr XIX/102/2005 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Obrzycko.
 
4. Uchwała Nr XIX/209/2009 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 listopada 2009 r.  w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Obrzycko.
 
ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Uprawnieni:

 

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacją odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobą w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeżnica.
Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu.
Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do 351 zł - art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póź. zm.).
Rodzina: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z p. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.
Miejsce składania wniosku : biuro Urządu Gminy Obrzycko parter, pokój nr 3 w Ratuszu na Rynku 19, 64-520 Obrzycko
Termin składania wniosku: od 3 września 2012 r. do 15 września 2012 r. na rok szkolny 2012/2013, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października 2012 r.
Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów:  - zakładka Oświata na stronie internetowej: www.obrzycko.pl.
Załączniki do wniosków: (odpowiednio do sytuacji ucznia) zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia) o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca w którym wniosek jest składany:
1) zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;
2) zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego z urzędu gminy lub nakaz płatniczy - (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 207 zł);
3) zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego";
4) zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
7) zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;
8) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie (wg załączonego wzoru oświadczenia) zawierające informacje o wysokości:
Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j.w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną.
9) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
10) inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione. 

 

Uwaga
 
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY
WNIOSEK o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w urzędzie NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Obrzycko.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

- WNIOSEK - WZÓR