Dziś jest 22 Wrzesień 2018 - Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima mapa strony strona główna

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 19-09-2011


 

Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
w dniach od 28 września 2011 r.
do 20 października 2011 r.
 
Urząd Gminy w Obrzycku informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. zmienionej uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko. 
Przygotowano wstępny projekt uchwały, który przedkładamy do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko Nr 47/2011 z dnia 16 września 2011 r., w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu.
Przedstawiony projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej (klubu sportowego/uczniowskiego klub sportowego) w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa wyżej  lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w  toku procedury legislacyjnej. 
 
Oczekujemy na pisemne opinie i uwagi w terminie od 28 września 2011 r. do 20 października 2011 r. Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@obrzycko.pl.
 
W konsultacjach mogą wziąć udział kluby sportowe mające siedzibę na obszarze gmin Obrzycko.

 

PROJEKT

Dodał(a): Łukasz Małecki

powrót do listy aktualności